Algemene voorwaarden van Partner Care Europe

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Partner Care Europe met een derde, hierna te noemen de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Partner Care Europe, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partner Care Europe en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.5 De diensten van Partner Care Europe omvatten:

a. Het verstrekken van adviezen aan de reseller/opdrachtgever. Partner Care Europe fungeert hierbij als spil tussen de reseller/opdrachtgever en de organisatie van Microsoft. Partner Care Europe maakt de reseller/opdrachtgever wegwijs in de organisatie van Microsoft. Brengt reseller/opdrachtgever met de juiste afdelingen en/of personen in contact. Dit omvat onder andere: de partnerstatus, het vinden van ondersteunende diensten bij Microsoft, in contact brengen met de juiste mensen binnen Microsoft, helpen bij het vinden van de juiste trainingen, het bedenken en opzetten van marketingscampagnes.

b. Partner Care Europe stelt reseller/opdrachtgever op de hoogte van critical reports en vertelt reseller/opdrachtgever wanneer hij actie op meldingen zal moeten nemen.

c. Partner Care Europe geeft presentaties en trainingen/cursussen/opleidingen aan reseller/opdrachtgever.

d. Partner Care Europe verzorgt eventuele aanverwante zaken met de uitdrukkelijke vermelding dat reseller/opdrachtgever in alle gevallen zelf actie zal moeten nemen op acties/meldingen. Partner Care Europe heeft dan ook nadrukkelijk een adviserende rol. 

 

Artikel 2 Projectvoorstellen en offertes

2.1 Een aanvaarding die afwijkt van het aanbod gedaan door Partner Care Europe, geldt als een nieuw aanbod en verwerping van het oorspronkelijke.

2.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Partner Care Europe niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 3 Levering van diensten

3.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Partner Care Europe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Partner Care Europe worden verstrekt.

3.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Partner Care Europe zijn verstrekt, heeft Partner Care Europe het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3 Indien de overeenkomst een training betreft zijn standaard in de overeengekomen prijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium en verblijfskosten, voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld. Dit artikel geldt voor zover niet in overleg anders is overeengekomen en is geformuleerd in een eventueel onderliggende overeenkomst.

 

Artikel 4 Wijzigingen

4.1 Partijen zullen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat bepaalde omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst belemmeren of dreigen te belemmeren.

4.2 Zowel Partner Care Europe als de opdrachtgever zijn verplicht mee te werken aan een wijziging van de overeenkomst, indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht een wijziging of uitbreiding noodzakelijk is. De aan een wijziging of uitbreiding verbonden meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Voor een tussentijdse wijziging of aanvulling van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever is de schriftelijke toestemming van Partner Care Europe noodzakelijk. Wanneer Partner Care Europe met bedoelde aanvulling of wijziging instemt, zijn de daarmee samenhangende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Alle werkzaamheden worden door Partner Care Europe naar beste vermogen verricht. Uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst vloeit voor Partner Care Europe een inspanningsverplichting voort, geen resultaatverplichting. Opdrachtgever kan zich dan ook onder geen beding beroepen op te weinig behaalde resultaten aangezien Partner Care Europe de opdrachtgever van meldingen op de hoogte stelt en enkel adviseert dan wel wegwijs maakt in de programmatuur waarmee opdrachtgever werkt.

5.2 Partner Care Europe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Partner Care Europe is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Partner Care Europe kenbaar behoorde te zijn.

5.3 Partner Care Europe is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en / of derden lijden ten gevolge van het gebruik en / of de uitvoering door opdrachtgever en / of derden van door.

5.4 Partner Care Europe geleverde diensten. Opdrachtgever vrijwaart Partner Care Europe voor eventuele aanspraak van derden.

5.5 Opdrachtgever vrijwaart Partner Care Europe voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5.6 Partner Care Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld door opdrachtgever omdat de opdrachtgever de meldingen of acties die opdrachtgever moet nemen niet heeft opgevolgd.

5.7 Partner Care Europe kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door opdrachtgever voor het geven van trainingen/cursussen dan wel opleidingen en het niet behalen van deze trainingen/cursussen en opleidingen. Als de opdrachtgever door het niet behalen van een training/cursus of opleiding binnen het Microsoft account of portal wordt gedegradeerd en op bepaalde portals geen toegang meer wordt verleend is Partner Care Europe daarvoor in geen geval aansprakelijk.

5.8 Indien er sprake is van aansprakelijkheid is deze te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur of verzekeraar van Partner Care Europe in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. In geen enkel ander geval zal Partner Care Europe overgaan tot het betalen van schadevergoeding.

5.9 Een eventueel ontstane schade zal in geen geval door opdrachtgever mogen worden verrekend met Partner Care Europe.

 

Artikel 6 Vertrouwelijkheid, bescherming verleende diensten

6.1 Partner Care Europe zorgt dat vertrouwelijk door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie niet ter kennis van derden komt. Partner Care Europe behoudt zich het recht voor haar diensten aan andere opdrachtgevers aan te bieden voor zover dit in overeenstemming is met de door Partner Care Europe in acht te nemen vertrouwelijkheid. De opdrachtgever heeft niet het recht zich op het standpunt te stellen dat Partner Care Europe de diensten uitsluitend en exclusief aan hem kan verlenen.

6.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Partner Care Europe gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Partner Care Europe zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Partner Care Europe niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6.3 Partner Care Europe behoudt het auteursrecht, samenhangend met de door haar geleverde diensten. Alle door Partner Care Europe verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, presentaties enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Partner Care Europe worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

6.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd gebruik te maken van de output van de werkzaamheden van Partner Care Europe zolang zij niet aan Partner Care Europe heeft voldaan hetgeen zij terzake daarvan is verschuldigd.

6.5 Voor het geval dat Partner Care Europe zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Partner Care Europe of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen, inclusief digitale, te betreden waar de eigendomsrechten van Partner Care Europe zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

6.6 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

6.7 Van het bepaalde in dit artikel kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Elke mondelinge afspraak is dan ook niet bindend.

 

Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen naar de keuze van Partner Care Europe. 

7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Partner Care Europe, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht dan wel door Partner Care Europe.

7.4 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.5 Indien Partner Care Europe met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Partner Care Europe niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Zulks ingaande na de eerste overeengekomen looptijd van de opdracht.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij Partner Care Europe  een andere wijze van betaling heeft aangegeven. De facturatie wordt verzorgt door een factoringmaatschappij dan wel door Partner Care Europe zelf.  Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

8.2 Wanneer de door Partner Care Europe te leveren diensten betreffen het begeleiden van werkzaamheden of projecten die zich over een periode van meer dan twee maanden uitstrekken en daarvoor geen totaalprijs is afgesproken, kan door Partner Care Europe bepaald worden een bedrag per maand achteraf dan wel een (gedeelte) vooraf te factureren op basis van daadwerkelijk gewerkte uren maal het afgesproken uurtarief. Reiskosten worden apart berekend en gespecificeerd op de factuur.

Artikel 9 Verzuim en wanbetaling

9.1 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.2 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Partner Care Europe op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en indien Partner Care Europe gelden van opdrachtgever in beheer heeft zullen deze door Partner Care Europe worden ingehouden dan wel worden verrekend.

9.3 Partner Care Europe heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Partner Care Europe kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

9.4 Partner Care Europe kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9.5 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag tenzij de wet dwingendrechtelijk anders zou bepalen met een minimum van € 40,-

9.6 Indien Partner Care Europe hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.7 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

9.8 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 10 Opzegging en/of annulering

10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand of de opzegtermijn die in het contract is overeengekomen.

10.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Partner Care Europe recht op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en de resterende looptijd van het contract. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld van de opdrachtgever.

10.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Partner Care Europe, zal Partner Care Europe in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

10.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Partner Care Europe extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

10.5 Wanneer de opdracht een training betreft is opdrachtgever bevoegd tot annulering. In geval van annulering is opdrachtgever aan Partner Care Europe een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

• Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 25% van de offerteprijs

• Bij annulering tussen de 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs.

• Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 75% van de offerteprijs.

Artikel 11 Tussentijdse ontbinding

11.1 Partner Care Europe is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

• Na het sluiten van de overeenkomst Partner Care Europe ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de gevreesde omvang van de tekortkoming haar rechtvaardigt.

• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.2 Voorts is Partner Care Europe bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dan ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Partner Care Europe op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Partner Care Europe de nakoming van de verplichting opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.4 Bij ontbinding van de overeenkomst is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die daaruit voor Partner Care Europe voortvloeit.

 

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

12.1 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 12.1. genoemde verplichting, heeft Partner Care Europe het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Partner Care Europe of opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Partner Care Europe of opdrachtgever niet in staat is de verplichting na te komen.

13.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4 Voor zover Partner Care Europe ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Partner Care Europe gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen al ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geldigheid

14.1 Partijen zullen dan eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

14.2 Op de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands ) en Europees recht van toepassing.

14.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde en/of aan opdrachtgever overhandigde versie.

Partner Care Europe B.V.  -  Beethovenstraat 565  -  1083HK  -  Amsterdam  -  +31 (0) 20 299 3759  -  support@partnercare.eu